Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679:

Timto uděluji svobodně a dobrovolně souhlas společnosti Reproteam Praha a.s., Českobrodská 397/34E, 190 01 Praha 9, IČO: 26239337 (správci osobních údajů) se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
jméno a příjmení, poštovní adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní čísla, IČO, DIČ
Dále tímto uděluji svobodně a dobrovolně správci osobních údajů souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a informačních bulletinů.

  • Důvodem zpracování je registrace zákazníka do databáze společnosti Reproteam Praha a.s. za účelem obchodu, provádění marketingového průzkumu, zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních bulletinů včetně informování o akcích, soutěžích.
  • Doba zpracování osobních údajů – po dobu smluvního vztahu a následně ještě pět let od jeho ukončení.
  • Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to pouze osobám z důvodu zpracování účetní agendy. Dále na vyžádání orgánům veřejné moci v mezích zákona.
  • Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Beru na vědomí, že mám právo kdykoli písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adresu sídla společnosti Reproteam Praha a.s., nebo zasláním e-mailu na adresu kopirovani@reproteam.cz, mám právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení nebo výmaz a vznést námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost údajů k jinému správci, mám právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.
  • Potvrzuji tímto, že jsem dostatečně seznámený se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, poskytovaného společnosti Reproteam Praha a.s., který považuji za srozumitelný a jasný.